Informace pro všechny členy OS ČLK Prahy 5

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že delegáti XXXII. sjezdu ČLK, konaného ve dnech 11. – 12. 11. 2017 v hotelu Voroněž v Brně, odsouhlasili změnu výše členských příspěvků, a to ve smyslu zvýšení pro soukromé a vedoucí lékaře na částku 3 500,- Kč, pro zaměstnance na 2 500,- Kč, pro platící absolventy na 1 000,- Kč a pro nepracující důchodce na 500,- Kč ročně, rozhodlo se představenstvo OS ČLK Prahy 5 svým členům toto zvýšení kompenzovat analogickým zvýšením příspěvku na vzdělávání v roce 2018.

S platností od 1. 1. 2018 je tedy stávající finanční benefit pro členy OS ČLK Prahy 5, formulován jako „příspěvek na vzdělávací akce, pořádané či akreditované Českou lékařskou komorou v roce 2018, do celkové výše 1 000,- Kč na základě doložení potvrzení o úhradě účastnického poplatku, potvrzení o účasti na akci a žádosti zde“.

 

MUDr. Pavel Kubíček,

předseda OS ČLK Prahy 5

 

Příspěvek pro mladé lékaře.


Představenstvo rovněž projednalo další ze stávajících finančních benefitů pro členy OS ČLK Prahy 5, který byl dosud formulován jako „příspěvek ve výši 500,- Kč na první termín atestační zkoušky pro mladé lékaře do 30 let“. Představenstvo rozhodlo, že příspěvek bude nově poskytován lékařům OS ČLK Prahy 5 na jeden termín atestační zkoušky (lhostejno, zda první či opravný) a z důvodu dlouhého povinného postgraduálního vzdělávání lékařů (i s ohledem na možné rodičovské dovolené) bez ohledu na věk žadatele.


Žádost o příspěvek doručte osobně nebo poštou na adresu OS ČLK Praha 5 s originálem dokladu o platbě a s uvedením čísla účtu, na který má být příspěvek zaslán. Zároveň žádáme o doložení originálu či ověřené kopie atestačního diplomu. Žádost naleznete zde.


MUDr.Pavel Kubíček
předseda OS

Příspěvek na vzdělávání


Představenstvo projednalo stávající finanční benefit pro členy OS ČLK Prahy 5, dosud formulovaný jako „příspěvek na jednu vzdělávací akci, pořádanou Českou lékařskou komorou v roce 2017, ve výši 500,- Kč na základě doložení potvrzení o úhradě účastnického poplatku i potvrzení o účasti na akci“. Definice benefitu byla rozšířena v tom smyslu, že příspěvek bude nyní poskytován případně i na více vzdělávacích akci, pořádaných Českou lékařskou komorou v roce 2017, do vyčerpání limitu 500,- Kč.


Žádost o příspěvek doručte osobně nebo poštou na adresu OS ČLK
Praha 5 s potvrzení o úhradě účastnického poplatku, potvrzení o účasti na akci. Žádost o příspěvek
zde.


Představenstvo současně rozhodlo, že na základě dosavadního zájmu členů OS ČLK Prahy 5 bude stejná nabídka pokračovat i v příštím roce 2018.

 


MUDr.Pavel Kubíček
předseda OS

 

 

Na základě nejnovější dohody s ČLK navýší VZP pro ambulantní specialisty objem tzv. referenčních bodů (PBref) o 50 % těch bodů, které byly v roce 2012 uhrazeny pojišťovnou ve snížené hodnotě. Dohoda se týká všech ambulantních specialistů, kteří podepíší na rok 2014 úhradový dodatek vycházející z uzavřené dohody mezi VZP a ČLK.

 

 

Další možnost zvýšení příjmů pro ambulantní specialisty

 

Vyhláška č. 428/2013 Sb. stanoví, že se do počtu vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů za referenční období počítají pouze ty body, které nebyly uhrazeny ve snížené hodnotě. Jako referenční období slouží rok 2012.

     Na základě nejnovější dohody s ČLK navýší VZP pro ambulantní specialisty objem tzv. referenčních bodů (PBref), což je jednoho z kritérií, která ovlivňují výslednou hodnotu bodu (HBred). Množství uvedených referenčních bodů bude pro rok 2014 ze strany VZP oproti úhradové vyhlášce navýšeno o 50 % těch bodů, které byly v roce 2012 uhrazeny pojišťovnou ve snížené hodnotě. Šlo o body vykázané a pojišťovnou uznané nad limit plné úhrady.

     Dohoda se týká všech ambulantních specialistů, kteří podepíší na rok 2014 úhradový dodatek vycházející z uzavřené dohody mezi VZP a ČLK. Toto ujednání bude zohledněno ve vyúčtování za rok 2014. To znamená, že v platnosti zůstávají pojišťovnou rozeslané úhradové dodatky, včetně záloh ve výši 98 %, jak je dohodlo s VZP Sdružení ambulantních specialistů.

    ČLK ze strany SAS již dříve odsouhlasené zálohy ve výši 98 % referenčního období akceptuje a vychází tak vstříc Všeobecné zdravotní pojišťovně, která by podle vyhlášky měla stanovit zálohy ve výši 100 %. VZP však na oplátku na základě nejnovější dohody s ČLK výše uvedeným způsobem zvýší doplatky těm ambulantním specialistům, kteří neomezí množství péče vykázané v průměru na jednoho unikátního pojištěnce. Na této dohodě vydělají více ti ambulantní specialisté, kteří v minulosti nepřistoupili k účelovému omezování zdravotní péče. VZP odhaduje, že díky této dohodě s komorou zaplatí ambulantním specialistům při vyúčtování péče za rok 2014 o dalších 160 milionů Kč více.

    Vzhledem k tomu, že většina lékařů nebyla informována o výsledcích jednání, která VZP vedla s jednotlivými sdruženími poskytovatelů (např. SAS, SSG…), dohodla se VZP zároveň s vedením ČLK na účasti zástupců komory při všech vyjednáváních o úhradách ve všech segmentech lékařské péče. Komora bude o výsledcích těchto jednání informovat všechny své členy.

   Jednání o bonifikaci pro zdravotnická zařízení, kde nejsou všichni lékaři – nositelé výkonů držiteli Diplomů celoživotního vzdělávání ČLK, se nám zatím do úspěšného konce dotáhnout nepodařilo. Jednání však budou pokračovat. Naším cílem je prosadit nějakou formu proporčního zvýšení hodnoty bodu pro tato zdravotnická zařízení. Vzhledem k tomu, že se bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání nepromítnou do zálohových plateb, a VZP je bude proplácet až zpětně ve vyúčtování za rok 2014, máme ještě stále dost času. V každém případě by si o vydání Diplomu měli požádat všichni lékaři, kteří splňují příslušné podmínky, tak, aby svůj Diplom mohli dokladovat VZP nejpozději do 31.3.2014.

 

1.3.2014                MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 

 

 

Nová dohoda ČLK a VZP

 

Prodloužení termínu pro odevzdání Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK až do 31.3.2014


Lékařky a lékaři, kteří neměli platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK ke dni 8.1.2014, získávají další dva měsíce času na to, aby si prostřednictvím svého OS ČLK Diplom nechali vystavit a aby ho předali místně příslušné regionální pobočce VZP. Pokud tak učiní, získají od VZP bonifikaci pro rok 2014.

 

Zvýšení hodnoty bodu pro všechny ambulantní specialisty


VZP zvýší bez dalších podmínek hodnotu bodu všem ambulantním specialistům o 1 haléř oproti vyhlášce č. 428/2013 Sb.
Extra bonifikace 1 haléř pro držitele platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK zůstává. Tito lékaři budou mít tedy hodnotu bodu navýšenu o 2 haléře, ostatní o 1 haléř.

 

Vyšší bonifikace za vzdělávání pro praktické lékaře


Cílem naší dohody je dosáhnout pro soukromé lékaře s platným Diplomem celoživotního vzdělávání ČLK bonifikaci na úrovni přibližně 1 % příjmů.
VZP zohlednila námitku ČLK, že praktičtí lékaři vykazují méně výkonů v porovnání s ambulantními specialisty či gynekology a z bonifikace za vzdělávání by tedy profitovali méně. Praktičtí lékaři, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, tedy vedle bonifikace prostřednictvím zvýšení hodnoty bodu o 1 haléř získají navíc zvýšení kapitační platby o 50 haléřů.

 

Dohodu uzavřeli 29.1.2014


Za VZP – Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel
Za ČLK – MUDr. Milan Kubek - prezident